© 2022. Körös-torok Kultúrájáért Egyesület

Batsányi János Gimnázium

Az egyszerre színes és visszafogott, monumentális és emberléptékű állami polgári fiúiskola (ma Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) Csongrád és az ország legszebb szecessziós épületeinek egyike. A magyar szecessziós stílusirány és a nemzeti romantikus építészeti stílus képviselője, a városkép meghatározó eleme. Ybl Lajos 1912–1913-ban készített tervei alapján épült fel 1913–1914-ben, a kivitelezést a szentesi Szabó fivérek cége végezte. Az építési költséget a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium állta, meghatározó volt az építkezés keresztülvitelében Sohlya Gyula csongrádi főjegyző szerepe.

A Kossuth térre néző, színes mázas majolikabetétekkel díszített homlokzatot plasztikus, féloszlopokkal és domború karéjokkal kiemelt bejárat illetve kontyolt tetős oromzat emeli ki. A főhomlokzat tükörszimmetrikusnak tűnik, az épületet valójában finoman összehangolt aszimmetria jellemzi, amelyet a funkcionális elrendezés indokol. Alaprajza hozzávetőlegesen L alaprajzú, az udvar felé néző folyosóval. A kétkarú főlépcsőház a főbejárattal szemközt helyezkedik el. Az Apponyi utcai szárnyhoz csatlakozik az egykori igazgatói lakás kúptetős tömege, amely egykor középfolyosós, L alaprajzú, önálló bejárattal rendelkező lakrészt képezett. Az Andrássy utcára néző szárny mélyen a telekbe nyúlik. Itt látható az épület funkcióját vizuális eszközzel is a szemlélő tudtára adó bagolyábrázolás. Hasonló, vakolatba mélyített technikával (sgraffito) készült díszítmény látható az ellenkező oldalon is, amely az épület faragott-vésett faelemeinek véseteire utal. Az épület díszítményei is összehangoltak tehát, felfedezhetők a csongrádi népi építészet fadeszkás oromzatainak szívmintáira rímelő motívumok, a székelyföldi fejfák X alakos faragásait idéző vésetek, illetve a piros-fehér-zöld polikrómia. A díszítés különböző irányzatok jegyeit mutatja. A népművészet inspirálta, elsősorban szerkezeti motívumok alkalmazása Kós Károly körére, az ún. Fiatalok csoport munkáira jellemző. (A képeslapok tanúsága szerint az épülettel együtt épített, de állapota miatt az 1960-as években lebontott, a főbejárat elé helyezett székelykaput idéző faragott, galambdúcos kapu önmagában is utalt erre.) Erre az irányra jellemzőek továbbá a hegyes oromzatok, festői összhatású, többszörösen tagolt tetőzet, a szigorú funkcionalitás az alaprajzban. Ezeket a csongrádi gimnázium is felmutatja, érvényesülnek az épületen azonban más stíluselemek is. Lechner Ödön építészetére jellemző a népművészet hímzésmintákat felidéző, applikációjellegű alkalmazása, amely főként a mázas kerámiabetéteken érhető tetten. A tojássárga keretező elemek a második emeleti ablakok fölött gazdagon borított virágdíszes mezőket fognak közre, gyártójuk feltehetően a kunszentmártoni Bozsik-gyár. Ugyancsak Lechner-épületekre utal a főbejárat előreugró portálja.

Az udvari homlokzat kontyolt tetős oromzatát további kiskontyos oromzatok szegélyezik. Az udvar felé kiugró főlépcsőházi és a szintén kiugró melléklépcsőház közötti beugró ablakai félköríves záródásúak. A többi udvari ablak – az utcai homlokzatról nyílókhoz hasonlóan – egyenes záródású.

Az épületet Ybl az országos érvényű miniszteri előírásoknak megfelelően tervezte, amely meghatározta többek között a tantermek fényigényét, a folyosók szélességét. Ám tervezői munkája közben betekintést engedett a kíváncsi csongrádiaknak, amiről beszámoltak a korabeli hetilapok. Az építési engedélyt Sohlya Gyula terjesztette be az illetékes hivatalnak 1913. május 8-án. A polgári fiúiskola új épületének kivitelezési munkálatait 1913 júniusában kezdték meg. Az egyes részletek kivitelezőiről nem rendelkezünk információval. Pedig az ács- és asztalos-munkák (nyílászárók, tokok, ereszek, stb.), nagy szakértelemre vallanak: az Ybl tervezte cikkcakkmintás és szívmotívumos ablakok tervrajza a legapróbb részletekig egyezik a megvalósulttal. A polgári fiúiskola belső berendezését is Ybl tervezte, a legkorszerűbb technológiák figyelembe vételével.

Az első világháború idején vöröskereszt kórház működött az épületben, a tanítás csak 1919-ben kezdődött meg. 1920-tól gimnáziumi oktatás folyt az épületben. 1948-ban megszűnt a polgári iskola intézménytípusa, az épület ettől kezdve kizárólagosan a gimnáziumnak adott helyet. 1957-ben nagyobb felújításon esett át. A csatlakozó, az épület szecessziós tömegéhez igazodó iskolaszárny tervezői Novák Istvánné Juhász Márta építész és Rományi László belsőépítész. A ma is látható homlokzati címer az 1950-es években eltávolított címer helyére került, Probstner János kecskeméti keramikus, a Nemzetközi Kerámia Stúdió akkori művészeti igazgatója és felesége Jona Gudvardardóttir keramikus alkotása 1989-ből.

Forrás:

Dudás Lajos: A csongrádi polgári fiúiskola története, in: Mozaikok Csongrád város történetéből 1985, szerk. Bálint Gyula, Csongrád Város Tanácsa VB, Csongrád 1985, 182–205.
Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete, Szépirodalmi, Budapest 1990, 219, 246.
Csongrád megye építészeti emlékei, szerk. Tóth Ferenc, Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged 2000, 54–55.
A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola 75 éve, BJG, Csongrád 2005, 2. jav. kiad.
Gerle János – Bagyinszki Zoltán: Alföldi szecesszió, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, [Debrecen 2008], 102–103.
Felfedező utak. Magyar szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon, szerk. Brunner Attila, Holnap Kiadó, Budapest 2016, 126–127.
Brunner Attila: Szecessziós építészet Csongrádon – Csongrád szecessziós építészete, Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád 2016.
Fotók: Révész Gábor, Martini János

Pin It on Pinterest